LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 8

Tư vấn KHÓA HỌC

  BÀI HỌC bổ ích  mỗi ngày

  Từ vựng Tiếng Trung về Thuế và Hải Quan
  STT Tiếng Việt Tiếng Trung Phiên âm
  1 Chứng nhận, chứng thực 兹证明 Zī zhèngmíng
  2 Đăng kí hải quan 海关登记 hǎiguān dēngjì
  3 Đăng kí thị thực 登记签证 dēngjì qiānzhèng
  4 Gia hạn visa 签证延期 qiānzhèng yánqí
  5 Giấy chứng nhận hải quan 海关证明书 hǎiguān zhèngmíng shū
  6 Giấy chứng nhận sức khỏe 健康证书 jiànkāng zhèngshū
  7 Giấy chứng thông quan 海关放行 hǎiguān fàngxíng
  8 Giấy phép hải quan, giấy chứng thông quan 海关结关 hǎiguān jiéguān
  9 Giấy thông hành 海关通行证 hǎi guān tōng xíng zhèng
  10 Giấy thông hành hải quan 海关通行证 hǎiguān tōngxíngzhèng
  11 Giấy xét nghiệm bệnh giang mai và AIDS 艾滋病、梅毒检测报告单 àizībìng, méidú jiǎncè bàogào dān
  12 Hộ chiếu 护照 Hùzhào
  13 Visa 签证 qiānzhèng
  14 Hộ chiếu công chức 官员护照 guānyuán hùzhào
  15 Hộ chiếu công vụ 公事护照 gōngshì hùzhào
  16 Hộ chiếu ngoại giao 外交护照 wàijiāo hùzhào
  17 Kết quả 结果 jiéguǒ
  18 Khai báo hải quan 海关报关 hǎiguān bàoguān
  19 Kiểm tra hải quan 海关检查、海关验关 hǎiguān jiǎnchá, hǎiguān yànguān
  20 Ngày lấy máu 采血日期 cǎixiě rìqí
  21 Người kiểm tra 检验人 jiǎnyàn rén
  22 Nhân viên hải quan 海关人员 hǎiguān rényuán
  23 Phương pháp xét nghiệm 检验方法 jiǎnyàn fāngfǎ
  24 Quản lý xuất nhập cảnh 出入境管理 chū rùjìng guǎnlǐ
  25 Quy định thuế hải quan 海关税则 hǎiguānshuìzé
  26 Quốc tịch 国籍 guójí
  27 Thị thực du khách (visitor visa) 访问签证 fǎngwèn qiānzhèng
  28 Thời gian có hiệu lực của giấy xác nhận 证书有效期 zhèngshū yǒuxiàoqí
  29 Thủ tục nhập cảnh 入境手续 rùjìng shǒuxù
  30 Tiêm chủng nhắc lại 复种 fùzhǒng
  31 Tiêu bản kiểm nghiệm 检验标本 jiǎnyàn biāoběn
  32 Tờ khai (báo) ngoại tệ 外币申报表 wàibì shēnbào biǎo
  33 Tờ khai hải quan 海关申报表 hǎiguān shēnbào biǎo
  34 Tờ khai hành lý 行李申报表 xínglǐ shēnbào biǎo
  35 Tờ khai vật dụng mang theo của người nhập cảnh 入境旅客物品申报表 rùjìng lǚkè wùpǐn shēnbào biǎo
  36 Tổng cục hải quan 海关总署 hǎiguān zǒng shǔ
  37 Trạm kiểm tra biên phòng 边防检查站 biānfáng jiǎnchá zhàn
  38 Visa (thị thực) nhập cảnh 入境签证 rùjìng qiānzhèng
  39 Visa quá cảnh 过境签证 guòjìng qiānzhèng
  40 Visa tái nhập cảnh 再入境签证 zài rùjìng qiānzhèng
  41 Visa xuất cảnh 出境签证 chūjìng qiānzhèng
  42 Biểu thuế 税目 shuìmù
  43 Châu báu 珠宝 zhūbǎo
  44 Chính sách thuế 税收政策 shuìshōu zhèngcè
  45 Cơ quan thuế vụ 税务机关 shuìwù jīguān
  46 Cục thuế 税务局 shuìwù jú
  47 Cục thuế quan và thuế hàng tiêu dùng 关税与消费税局 guānshuì yǔ xiāofèishuì jú
  48 Cửa hàng miễn thuế 免税商店 miǎnshuì shāngdiàn
  49 Di vật văn hóa, văn vật 文物 wénwù
  50 Đánh thuế hai lần, đánh thuế trùng 双重课税 shuāngchóng kè shuì
  51 Đồ cổ 古董、古玩 gǔdǒng, gǔwàn
  52 Đường cao tốc thu lệ phí 收税路 shōu shuì lù
  53 Giảm thuế 减税 jiǎn shuì
  54 Giảm thuế cá nhân 个人减税 gèrén jiǎn shuì
  55 Giảm thuế đặc biệt 特殊减税 tèshū jiǎn shuì
  56 Giảm thuế nói chung 一般减税 yībān jiǎn shuì
  57 Hàng cấm 违禁物品 wéijìn wùpǐn
  58 Hàng hóa chịu thuế 应上税物品 yīng shàng shuìwùpǐn
  59 Hàng lưu kho nợ thuế, hàng hoãn thuế 保税货物 bǎoshuì huòwù
  60 Hàng miễn thuế 免税物品 miǎnshuì wùpǐn
  61 Kẽ hở thuế 收税漏洞 shōu shuì lòudòng
  62 Kho lưu hải quan 保税仓库 bǎoshuì cāngkù
  63 Khoản thuế, số thuế 税款 shuì kuǎn
  64 Kim cương 钻石 zuànshí
  65 Lệ phí bảo dưỡng đường 养路费 yǎnglù fèi
  66 Lệ phí thông hành (qua lại) 通行费 tōngxíng fèi
  67 Luật thuế 税法 shuìfǎ
  68 Miễn thuế 免税 miǎnshuì
  69 Mức thuế 税额 shuì’é
  70 Người nộp thuế 纳税人 nàshuì rén
  71 Người trốn thuế 逃税人 táoshuì rén
  72 Nhân viên kiểm tra 检查人员 jiǎnchá rényuán
  73 Nhân viên thuế vụ 税务员 shuì wù yuán
  74 Nhân viên tính thuế 估税员 gū shuì yuán
  75 Phân chia thu nhập năm 岁入分享 suìrù fēnxiǎng
  76 Quy định thuế 税则 shuìzé
  77 Sưu cao thuế nặng 苛捐杂税 kējuānzáshuì
  78 Tem thuế 印花税票 yìnhuāshuì piào
  79 Thanh chắn đường thu thuế 收税卡 shōu shuì kǎ
  80 Thu nhập sau (khi đóng) thuế 税后所得 shuì hòu suǒdé
  81 Thu thuế thuốc lá 征收烟税 zhēngshōu yān shuì
  82 Thuế 税、税收 shuì, shuìshōu
  83 Thuế bang 州税 zhōu shuì
  84 Thuế chu chuyển (quay vòng) 周转税 zhōuzhuǎn shuì
  85 Thuế đặc biệt 特种税 tèzhǒng shuì
  86 Thuế di sản 遗产税 yíchǎn shuì
  87 Thuế doanh lợi (tiền lãi) 盈利税 yínglì shuì
  88 Thuế doanh nghiệp 营业税 yíngyèshuì
  89 Thuế giao dịch 交易税 jiāoyì shuì
  90 Thuế giáo dục 教育税 jiàoyù shuì
  91 Thuế hàng hóa 商品税 shāngpǐn shuì
  92 Thuế hàng hóa trong nước 国内货物税 guónèi huòwù shuì
  93 Thuế hàng xa xỉ 奢侈品税 shēchǐ pǐn shuì
  94 Thuế hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí 娱乐税 yúlè shuì
  95 Thuế liên bang 联邦税 liánbāng shuì
  96 Thuế lũy thoái (tính thuế lùi lại liên tục) 累退税 lěi tuìshuì
  97 Thuế lũy tiến 累进税 lěijìn shuì
  98 Thuế môn bài 牌照税 páizhào shuì
  99 Thuế nhập khẩu 进口税 jìnkǒu shuì
  100 Thuế quan nhiều mức 多重税 duōchóng shuì
  101 Thuế quan tài chính 财政关税 cáizhèng guān shuì
  102 Thuế rượu 酒税 jiǔshuì
  103 Thuế suất 税率 shuìlǜ
  104 Thuế suất hỗn hợp 复合税 fùhé shuì
  105 Thuế tài sản 财产税 cáichǎn shuì
  106 Thuế tem, thuế tem trước bạ 印花税 yìnhuāshuì
  107 Thuế thu nhập 收入税 shōurù shuì
  108 Thuế thu nhập hàng 岁入税 suìrù shuì
  109 Thuế thuốc lá 烟税 yān shuì
  110 Thuế tiêu dùng 消费税 xiāofèishuì
  111 Thuế vào cảng 入港税 rùgǎng shuì
  112 Thuế xuất khẩu 出口税 chūkǒu shuì
  113 Tịch thu 没收 mòshōu
  114 Tính thuế (ấn định thuế) 估税 gū shuì
  115 Tờ khai thuế thu nhập 所得税申报表 suǒdéshuì shēnbào biǎo
  116 Tranh chữ 字画 zìhuà
  117 Vật dụng cá nhân 自用物品 zìyòng wùpǐn
  118 Băng đảng buôn lậu 走私集团 zǒusī jítuán
  119 Buôn lậu ma túy 走私毒品 zǒusī dúpǐn
  120 Ca nô tuần tiễu truy bắt buôn lậu 缉私巡逻艇 jīsī xúnluó tǐng
  121 Hàng lậu 走私货 zǒusī huò
  122 Kẻ buôn lậu 走私者 zǒusī zhě
  123 Quan chức truy bắt buôn lậu 缉私官员 jīsī guānyuán
  124 Tàu bắt buôn lậu 缉私船 jīsī chuán
  125 Trốn thuế 偷漏税 tōu lòushuì
  126 Truy bắt buôn lậu 缉私 jīsī
  Bí quyết học Tiếng Trung hiệu quả

  Bí quyết học Tiếng Trung hiệu quả

  1. Học phát âm chuẩn ngay từ đầu
  2. Nghe tiếng Trung ở bất kỳ đâu mà bạn có thể nghe
  3. Làm sao để nói tiếng Trung như người bản xứ
  4. Chinh phục đọc hiểu tiếng Trung
  5. Từ vựng – chìa khóa giúp bạn dễ dàng với bất kỳ ngôn ngữ nào

  Khi bắt đầu học một ngôn ngữ mới, các bạn có tự hỏi làm thế nào để học tốt tiếng Trung? Một phương pháp học đúng đắn sẽ giúp bạn chinh phục ngoại ngữ dễ dàng hơn, tiết kiệm nhiều thời gian hơn và đặc biệt mang lại sự hứng thú cho bạn mỗi khi bạn học ngoại ngữ đó. Nếu bạn chưa có một phương pháp học nào phù hợp với bản thân, vậy hãy cùngTiếng Trung Thảo Điệp tìm hiểu bí quyết để học tốt tiếng trung nhé!

  1. HỌC PHÁT ÂM CHUẨN NGAY TỪ ĐẦU

  Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc học và dạy ngoại ngữ, chúng tôi có thể khẳng định rằng phát âm chuẩn là điều kiện tiên quyết giúp bạn có thể nghe nói tốt tiếng Trung cũng như các ngoại ngữ khác.Việc phát âm không chuẩn chúng ta nên sửa ngay khi mới bắt đầu bập bẹ “b, p ,f”. Như vậy chìa khóa đầu tiên là hãy bắt đầu bằng việc học phát âm chuẩn về cả ngữ âm và ngữ điệu giống với người bản xứ.

  1. NGHE TIẾNG TRUNG Ở BẤT KỲ ĐÂU

  Tại sao người ta thường nói NGHE NÓI ĐỌC VIẾT, mà không phải ngược lại. Lý do là vì mỗi chúng ta khi sinh ra không thể biết nói ngay được, hãy tưởng tưởng một đứa trẻ khi sinh ra, nó phải trải qua một  quá trình nghe rất dài, việc nghe của nó là nghe bị động, tiếp nhận âm thanh một cách vô thức, lặp đi lặp lại. Rồi một lúc nào đó, đứa trẻ bỗng nhiên bật ra những tiếng đầu tiên, rất tự nhiên thôi. Nghe nhiều não bộ của chúng ta sẽ ghi sâu được nội dung và phát sinh sự phản xạ. Vì vậy bạn nên nghe bất cứ nơi đâu, nghe bất cứ lúc nào, nguồn nghe nào cũng hữu ích, miễn là do người Trung Quốc nói, ví dụ bạn xem phim, xem chương trình giải trí, vào các hội nhóm có người Trung Quốc nói chuyện… Học ngoại ngữ quan trọng ở chỗ rèn luyện liên tục, luyện nghe không chỉ làm tăng khả năng nghe, mà còn gián tiếp nâng cao khả năng nói và phản xạ. Tuy nhiên, bạn cần phải luyện nghe đúng phương pháp. Trước tiên bạn nên chịu khó kiên trì luyện nghe các bài tiếng trung cơ bản: nghe phân biệt các phát âm nguyên âm phụ âm nghe viết lại cách phát âm từ vựng, nghe các câu đơn giản, nghe các bài đàm thoại cơ bản, nghe nhạc, nghe bài học.

  1. LÀM SAO NÓI TIẾNG TRUNG NHƯ NGƯỜI BẢN XỨ
   Sau khi tích lũy được số lượng từ vựng, mẫu câu và học các bài hội thoại…nắm chắc phát âm, hình thành tư duy ngôn ngữ thì có thể luyện tập nói:
  • Tập nói những mẫu câu tiếng trung đơn giản, diễn đạt theo nội dung bài học, chú trọng học nói tiếng trung qua khẩu ngữ.
  • Hãy xem những video giao tiếp và thực tập theo, xem đối thoại trong phim và học tập, học cách phát âm, ngữ điệu từ đó. Chúng ta hãy tập đối thoại lại như trong phim những câu ngắn có thể nhé.
  • các bạn có thể xây dựng các chủ đề nói, sau đó tự nói rồi đưa cho người Trung Quốc xem hộ mình xem bị lỗi nào và sửa ra sao.

  Tiếng Trung Thảo Điệp

  • Kết bạn với người Trung Quốc, ngày nay, rất nhiều ứng dụng phổ biến giúp chúng ta kết nối dễ dàng mọi lúc mọi nơi, việc thường xuyên nói chuyện với người Trung giúp bạn nâng cao khả năng giao tiếp của mình.
  1. CHINH PHỤC ĐỌC HIỂU TIẾNG TRUNG
  • Chúng đọc nhiều đọc thật nhiều ở mức có thể thông qua bài đọc ngắn, những bài báo, những bài đọc mang tính khẩu ngữ càng tốt, thỉnh thoảng đọc thêm một mẫu truyện ngắn, truyện cười…
  1. HỌC TỪ VỰNG

  Mỗi ngày bạn hãy nạp cho mình một lượng từ mới nhất định, và đã có từ vựng rồi bạn hẫy học đi học lại để cho nhớ từ, gắn từ vào câu và nói vào tình huống có sử dụng từ.

  Bạn cũng có thể học từ vựng qua sách vở, báo tạp chí, truyện tranh…Mọi cách học tiếng trung đều mang lại hiệu quả nhất định, hãy thực hành nó bạn sẽ nâng cao vốn từ của mình.

  Tiếng Trung Thảo Điệp

  1. TẠO CHO BẢN THÂN MỘT ĐỘNG LỰC HIỆU QUẢ

  Có rất nhiều bạn học tiếng trung vì thích xem phim Trung Quốc, thích nghe nhạc Trung, thích đọc truyện, thích văn hóa của Trung Hoa hay thậm chí thần tượng người Trung Quốc,…tất cả những sự yêu thích này sẽ giúp các bạn có thêm động lực, tạo cảm giác hứng thú trong học tập, khiến bạn không thấy học ngoại ngữ là vô vị, nhàm chán.

  KẾT LUẬN: Chúng ta hãy xây dựng nền tảng thật chắc, cái móng chắc thì nhà mới đứng vững và trường tồn. Học ngoại ngữ cũng vậy, hãy đi từng bước thật chậm, xây từng viên gạch thật chuẩn, học tiếng Trung từ những bước cơ bản, chuẩn xác nhất các bạn mới có thể đi xa được! Tiếng trung Thảo Điệp chúc các bạn học tiếng Trung thành công!

  Danh từ trong tiếng trung

  Định nghĩa về Danh từ trong tiếng trung là gì?

  Danh từ tiếng Trung 名词 / Míngcí / là những từ chỉ dùng để chỉ người, sự vật, chỉ thời gian, địa điểm, nơi chốn… hoặc tên khái niệm thống nhất. Có danh từ đếm được và danh từ không đếm được.

  Ví dụ:

  –  Chỉ người:

  • 越南人   / Yuènán rén/: Người Việt Nam
  • 中国人 /Zhōngguó rén/: Người Trung Quốc

  – Chỉ vật:

  • 一本书 / yī běn shū/: Một quyển sách
  • 一只猫 / yī zhī māo/: Một con mèo

  – Chỉ thời gian:

  • 明天下午 / míngtiān xiàwǔ/: Buổi chiều ngày mai
  • 上个月 / shàng gè yuè/: Tháng trước

  – Chỉ địa điểm:

  • 家里 / jiālǐ/: Trong nhà
  • 公园 / gōngyuán/: Công viên

  2. Cách sử dụng các loại danh từ trong tiếng trung

  Danh từ thường làm chủ ngữ, tân ngữ, định ngữ trong câu

  Danh từ làm chủ ngữ

  Ví dụ:

  1. 明天我想跟朋友出去玩儿。
   Míngtiān wǒ xiǎng gēn péngyǒu chūqù wán er.
   Ngày mai tôi muốn đi ra ngoài chơi với bạn.

  妈妈做的饭真的很好吃。
  Māmā zuò de fàn zhēn de hěn hǎo chī.
  Cơm mẹ nấu rất ngon.

  1. 丽江的风景很美。
   Lìjiāng de fēngjǐng hěn měi.
   Phong cảnh của Lệ Giang rất đẹp.

  Danh từ làm tân ngữ

  Ví dụ:

  1. 我刚买一本书
   Wǒ gāng mǎi yī běn shū
   Tôi vừa mua một cuốn sách.
  2. 院子里种着很多红玫瑰。
   Yuànzi lǐ zhòng zhe hěnduō hóng méiguī.
   Trong vườn trồng rất nhiều hoa hồng.
  3. 小明吃了两个鸡蛋。
   Xiǎomíng chīle liǎng gè jīdàn.
   Tiểu Minh ăn hai quả trứng gà.

  Danh từ làm định ngữ

  Ví dụ:

  1. 他是一个中国朋友。
   Tā shì yīgè Zhōngguó péngyǒu
   Anh ấy là một người bạn Trung Quốc.
  2. 他上学期的成绩很好。
   Tā shàng xuéqī de chéngjī hěn hǎo.
   Thành tích kì trước của cậu ấy rất tốt.
  3. 她是英雄的母亲。
   Tā shì yīngxióng de mǔqīn
   Bà ấy là bà mẹ của anh hùng.

  Chú ý: Phần lớn danh từ có thể trực tiếp làm định ngữ, số ít danh từ phải mang theo 的 để làm định ngữ.

  Phía trước danh từ thường có thể thêm đoản ngữ số lượng để biểu thị số lượng

  Ví dụ:

  1. 妈妈给我买了一张桌子。
   Māma gěi wǒ mǎile yī zhāng zhuōzi.
   Mẹ mua cho tôi một cái bàn mới.
  2. 他要做三份报告。
   Tā yào zuò sān fèn bàogào.
   Anh ấy phải làm ba bản báo cáo.
  3. 战火把这个村子的树木烧尽了。
   Zhànhuǒ bǎ zhège cūnzi de shùmù shāo jǐnle.
   Chiến tranh đã thiêu rụi hết cây cối của làng này.

  Danh từ không thể dùng hình thức láy để biểu thị cùng một ý nghĩa ngữ pháp

  Ví dụ:

  • Không được nói:  饭饭 /fàn fàn/、虾虾/xiā xiā/、树树/ shù shù/

  Số ít danh từ đơn âm tiết có thể láy để biểu thị ý nghĩa “từng/ mỗi”

  Ví dụ:

  • 人人 /rén rén/: mỗi người
  • 家家 /jiā jiā/: mỗi nhà
  • 天天   /tiāntiān/: mỗi ngày

  Danh từ chỉ thời gian, phương vị ngoài làm chủ ngữ, tân ngữ và định ngữ ra còn thường làm trạng ngữ biểu thị thời gian xảy ra sự việc.

  Ví dụ:

  1. 我明天去你家。
   Wǒ míngtiān qù nǐ jiā.
   Ngày mai tới sẽ đến nhà cậu.
  2. 他过去很有钱。
   Tā guòqù hěn yǒu qián.
   Trước đây anh ấy rất giàu.
  3. 上课之前学生要做完作业。
   Shàngkè zhīqián xuéshēng yào zuò wán zuòyè
   Trước khi lên lớp học sinh phải làm xong bài tập.

  3. Một số lưu ý khi sử dụng danh từ trong tiếng trung

  Có nhiều danh từ được hình thành do thêm hậu tố “子”、 “儿”、

  Ví dụ:

  • 刀子   /dāozi/: con dao
  • 鸟儿 /niǎo er/: con chim

  Danh từ chỉ người có thể thêm hậu tố “们” để biểu thị số nhiều

  Ví dụ:

  • 老师们   /lǎoshīmen/:  các thầy cô
  • 学生们   /xuéshēngmen/: các học sinh
  • 同学们   /tóngxuémen/:  các bạn học
  • 科学家们 /kēxuéjiāmen/: các nhà khoa học
  • 我们   /women/: chúng tôi

  Phía sau danh từ không mang trợ từ động thái

  Ví dụ:

  Không nói

  • 明天了 /míngtiānle/
  • 学校着   /xuéxiàozhe/
  • 书了 /shūle/
  • 汉语着 /hànyǔzhe/

  4. Phân loại danh từ trong tiếng trung

  Danh từ chia thành 4 loại:

  Danh từ chỉ người và vật

  Danh từ chỉ người

  • 朋友   /péngyǒu/: bạn bè
  • 联合国   /liánhéguó/: Liên Hợp Quốc
  • 人民 /rénmín/: nhân dân
  • 作家 / zuòjiā/: nhà văn

  Danh từ chỉ vật

  • 书包 /shūbāo/: cặp sách
  • 报纸 /bàozhǐ/: báo
  • 头发 /tóufǎ/: tóc
  • 水   /shuǐ/: nước

  Danh từ chỉ thời gian

  – 今天/今日: /jīn tiān / jīn rì/: hôm nay

  – 明天/明日: /míng tiān / míng rì/: ngày mai

  – 昨天/昨日: /zuó tiān / zuó rì/: ngày hôm qua

  – 后天/后日: /hòu tiān / hòu rì/: ngày kia

  – 大后天: /dà hòu tiān/: ngày kìa

  – 前两天: /qián liǎng tiān/: hai ngày trước

  – 今晚: /jīn wǎn/: tối nay

  – 明晚: /míng wǎn/ :tối mai

  – 昨晚: /zuó wǎn/ :tối hôm qua

  Danh từ chỉ địa điểm

  1. shāngdiàn: 商店: cửa hàng
   2. shūdiàn: 书店: hiệu sách
   3. yīyuàn: 医院: bệnh viện
   4. yàodiàn: 药店: hiệu thuốc
   5. cháyèdiàn: 茶叶店: tiệm trà
   6. yóujú: 邮局: bưu điện
   7. fànguǎnr: 饭馆: nhà hàng
   8. yínháng: 银行: ngân hàng
   9. sùshè: 宿舍: kí túc xá
   10. shítáng: 食堂: nhà ăn
   11. xiédiàn: 鞋店: hiệu giày

  Danh từ chỉ phương vị (vị trí, phương hướng)

   / shàng / Trên
   / xià / Dưới
   / qián / Trước
   / hòu / Sau
   / zuǒ / Trái
   / yòu / Phải
   / dōng / Đông
  西  / xī / Tây
   / nán / Nam
   / běi / Bắc
   / nèi / Nội, trong
   / wài / Ngoại, ngoài
   / lǐ / Trong
   / jiān / Giữa
   / páng /
  Câu cảm thán trong Tiếng Trung

  Câu cảm thán

  Câu cảm thán dùng để biểu lộ cảm xúc khen ngợi, yêu thích, kinh ngạc, chán ghét, trong câu có từ ngữ biểu thị ý cảm thán. Cuối câu cảm thán có dấu chấm than (!).

  Cấu trúc cơ bản của câu cảm thán: ( Chủ ngữ ) + Vị ngữ

  Ví dụ:

  今天的球赛精彩得很!
  Jīntiān de qiúsài jīngcǎi de hěn !
  Trận bóng hôm nay thật đặc sắc !

  这些汉字写很漂亮!
  Zhèxiē hànzì xiě hěn piàoliang!
  Những chữ Hán này viết rất đẹp!

  太好吃了!
  Tài hào chīle!

  Ngon quá!

  Đặc điểm ngữ pháp của câu cảm thán

  Trong câu cảm thán thường có các phó từ chỉ mức độ cao làm trạng ngữ, đặc biệt là “Duō, zhēn, tài

  这辆车的颜色漂亮!
  Zhè liàng chē de yánsè zhēn piāoliang !
  Màu của chiếc xe này đẹp quá!

  这座山真高!
  Zhè zuò shān zhēn gāo !
  Ngọn núi này thật cao!

  Trong câu cảm thán thường có phó từ chỉ mức độ cao làm bổ ngữ

  我累死了!
  Wǒ lèi sǐle !
  Tôi mệt chết mất!

  今晚的宴会高兴得很!
  Jīnwǎn de yànhuì gāoxìng de hěn !
  Bữa tiệc tối nay rất vui!

  Trong câu cảm thán thường có trợ từ ngữ khí “啊、了”

  Câu cảm thán có thể từ 1 từ hoặc cụm từ tạo thành, nhưng nhất định phải có ngữ điệu biểu đạt cảm xúc.

  好!
  Hǎo !
  Tốt!

  两条小金鱼!
  Liǎng tiáo xiǎo jīn yú !
  Hai con cá vàng kìa !

  Phó từ trình độ “很、非常” thường chỉ dùng trong câu trần thuật, không dùng trong câu cảm thán với vai trò trạng ngữ.

  外边非常凉快。
  Wàibian fēicháng liángkuai .
  Bên ngoài rất mát mẻ.

  外边多么凉快啊!
  Wàibian duōme liángkuai a !
  Bên ngoài mát mẻ quá!

  他写得很好。
  Tā xiě de hěn kuài .
  Anh ta viết rất nhanh.

  Tên người Việt Bằng Tiếng Trung

     Bạn đã biết tên tiếng Trung của mình được viết, được đọc như thế nào chưa? Tiếng Trung Thảo Điệp sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc đó một cách dễ dàng. Sau đây là tổng hợp tên của người Việt bằng tiếng Trung cùng xem nhé:

  ⊗Tên tiếng Trung vần A

  AN an
  ANH Yīng
   Á
  ÁNH Yìng
  ẢNH Yǐng
  ÂN Ēn
   ẤN Yìn
  ẨN Yǐn

  ⊗Tên tiếng Trung vần B

  BA
  BÁCH Bǎi
  BẠCH Bái
  BẢO Bǎo
  BẮC Běi
  BẰNG Féng
  BÍCH
  BIÊN Biān
  BÌNH Píng
  BÍNH Bǐng
  BỐI Bèi
  BÙI Péi

  ⊗Tên tiếng Trung vần C

  CAO Gāo
  CẢNH Jǐng
  CHÁNH Zhèng
  CHẤN Zhèn
  CHÂU Zhū
  CHI Zhī
  CHÍ Zhì
  CHIẾN Zhàn
  CHIỂU Zhǎo
  CHINH Zhēng
  CHÍNH Zhèng
  CHỈNH Zhěng
  CHUẨN Zhǔn
  CHUNG Zhōng
  CHÚNG Zhòng
  CÔNG Gōng
  CUNG Gōng
  CƯỜNG Qiáng
  CỬU Jiǔ

  ⊗Tên tiếng Trung vần D

  DANH Míng
  DẠ
  DIỄM Yàn
  DIỆP
  DIỆU Miào
  DOANH Yíng
  DOÃN Yǐn
  DỤC
  DUNG Róng
  DŨNG Yǒng
  DUY Wéi
  DUYÊN Yuán
  DỰ
  DƯƠNG Yáng
  DƯƠNG Yáng
  DƯỠNG Yǎng

  ⊗Tên tiếng Trung vần Đ

  ĐẠI
  ĐÀO Táo
  ĐAN Dān
  ĐAM Dān
  ĐÀM Tán
  ĐẢM Dān
  ĐẠM Dàn
  ĐẠT
  ĐẮC De
  ĐĂNG Dēng
  ĐĂNG Dēng
  ĐẶNG Dèng
  ĐÍCH
  ĐỊCH
  ĐINH Dīng
  ĐÌNH Tíng
  ĐỊNH Dìng
  ĐIỀM Tián
  ĐIỂM Diǎn
  ĐIỀN Tián
  ĐIỆN Diàn
  ĐIỆP Dié
  ĐOAN Duān
  ĐÔ Dōu
  ĐỖ
  ĐÔN Dūn
  ĐỒNG Tóng
  ĐỨC

  ⊗Tên tiếng Trung vần G

  GẤM Jǐn
  GIA Jiā
  GIANG Jiāng
  GIAO Jiāo
  GIÁP Jiǎ

  ⊗Tên trong tiếng Trung vần H

  HẠ Xià
  HẢI Hǎi
  HÀN Hán
  HẠNH Xíng
  HÀO Háo
  HẢO Hǎo
  HẠO Hào
  HẰNG Héng
  HÂN Xīn
  HẬU hòu
  HIÊN Xuān
  HIỀN Xián
  HIỆN Xiàn
  HIỂN Xiǎn
  HIỆP Xiá
  HIẾU Xiào
  HINH Xīn
  HOA Huā
  HÒA
  HÓA Huà
  HỎA Huǒ
  HỌC Xué
  HOẠCH Huò
  HOÀI 怀 Huái
  HOAN Huan
  HOÁN Huàn
  HOẠN Huàn
  HOÀN Huán
  HOÀNG Huáng
  HỒ
  HỒNG Hóng
  HỢP
  HỢI Hài
  HUÂN Xūn
  HUẤN Xun
  HÙNG Xióng
  HUY Huī
  HUYỀN Xuán
  HUỲNH Huáng
  HUYNH Xiōng
  HỨA 許 (许)
  HƯNG Xìng
  HƯƠNG Xiāng
  HỮU You

  ⊗Tên tiếng Trung vần K

  KIM Jīn
  KIỀU Qiào
  KIỆT Jié
  KHA
  KHANG Kāng
  KHẢI 啓 (启)
  KHẢI Kǎi
  KHÁNH Qìng
  KHOA
  KHÔI Kuì
  KHUẤT
  KHUÊ Guī
  KỲ

  ⊗Tên tiếng Trung vần L

  LẠI Lài
  LAN Lán
  LÀNH Lìng
  LÃNH Lǐng
  LÂM Lín
  LEN Lián
  LỄ
  LI Máo
  LINH Líng
  LIÊN Lián
  LONG Lóng
  LUÂN Lún
  LỤC
  LƯƠNG Liáng
  LY
  Li

  ⊗Tên tiếng Trung vần M

  MẠC
  MAI Méi
  MẠNH Mèng
  MỊCH Mi
  MINH Míng
  MỔ Pōu
  MY Méi
  MỸ
  Měi

  ⊗Tên tiếng Trung vần N

  NAM Nán
  NHẬT
  NHÂN Rén
  NHI Er
  NHIÊN Rán
  NHƯ
  NINH É
  NGÂN Yín
  NGỌC
  NGÔ
  NGỘ
  NGUYÊN Yuán
  NGUYỄN Ruǎn
  NỮ

  ⊗Tên tiếng Trung vần P

  PHAN Fān
  PHẠM Fàn
  PHI Fēi
  PHÍ Fèi
  PHONG Fēng
  PHONG Fēng
  PHÚ
  PHÙ
  PHƯƠNG Fāng
  PHÙNG Féng
  PHỤNG Fèng
  PHƯỢNG Fèng

  ⊗Tên tiếng Trung vần Q

  QUANG Guāng
  QUÁCH Guō
  QUÂN Jūn
  QUỐC Guó
  QUYÊN Juān
  QUỲNH Qióng

  ⊗Tên tiếng Trung vần S

  SANG shuāng
  SÂM Sēn
  SẨM Shěn
  SONG Shuāng
  SƠN Shān

  ⊗Tên tiếng Trung vần T

  TẠ Xiè
  TÀI Cái
  TÀO Cáo
  TÂN Xīn
  TẤN Jìn
  TĂNG Céng
  THÁI tài
  THANH Qīng
  THÀNH Chéng
  THÀNH Chéng
  THÀNH Chéng
  THẠNH Shèng
  THAO Táo
  THẢO Cǎo
  THẮNG Shèng
  THẾ Shì
  THI Shī
  THỊ Shì
  THIÊM Tiān
  THỊNH Shèng
  THIÊN Tiān
  THIỆN Shàn
  THIỆU Shào
  THOA Chāi
  THOẠI Huà
  THỔ
  THUẬN Shùn
  THỦY Shuǐ
  THÚY Cuì
  THÙY Chuí
  THÙY Shǔ
  THỤY Ruì
  THU Qiū
  THƯ Shū
  THƯƠNG Cāng
  THƯƠNG Chuàng
  TIÊN Xian
  TIẾN Jìn
  TÍN Xìn
  TỊNH Jìng
  TOÀN Quán
  宿
  TÙNG Sōng
  TUÂN Xún
  TUẤN Jùn
  TUYẾT Xuě
  TƯỜNG Xiáng
  TRANG Zhuāng
  TRÂM Zān
  TRẦM Chén
  TRẦN Chén
  TRÍ Zhì
  TRINH 貞 贞 Zhēn
  TRỊNH Zhèng
  TRIỂN Zhǎn
  TRÚC Zhú
  TRUNG Zhōng
  TRƯƠNG Zhāng
  TUYỀN Xuán

  ⊗Tên tiếng Trung vần U

  UYÊN Yuān
  UYỂN Yuàn

  ⊗Tên tiếng Trung vần V

  VĂN Wén
  VÂN Yún
  VẤN Wèn
  Wěi
  VINH Róng
  VĨNH Yǒng
  VIẾT Yuē
  VIỆT Yuè
  VƯƠNG Wáng
  VƯỢNG Wàng
  VI Wéi
  VY Wéi

  ⊗Tên tiếng Trung vần Y

  Ý
  YÊN Ān
  YẾN Yàn

  ⊗Tên tiếng Trung vần X

  XÂM Jìn
  XUÂN Chūn
  XUYÊN Chuān
  XUYẾN Chuàn

  Một số họ của người Việt:

  Lưu liú
  Mạc
  Mai méi
  Nghiêm yán
  Ngô
  Nguyễn ruǎn
  Phan fān
  Phạm fàn
  Tạ xiè
  Tăng zēng
  Thạch shí
  Trần chén
  Triệu zhào
  Trịnh zhèng
  Trương zhāng
  Văn wén
  Võ, Vũ
  Thái cài
  Phó
  Tôn sūn