Category Archives: Ngữ Pháp

Mẫu câu : “为(wèi) 了(le)……”

为了,引导的是目的性状语。意思为:为着一定的目的;为人或为事。 Sau “Vì, để” là trạng ngữ chỉ mục đích, “Vì, để” thường được đặt ở đầu câu. Sau đây chúng ta học phần một. 为了孩子,妈妈放弃了原有的工作。 wèi le hái zi