Học tiếng trung chủ đề họ và tên tiếng trung

Bạn đã biết tên và họ của mình trong tiếng Trung là gì chưa ? Hôm nay chúng ta tìm hiểu họ và tên Người Việt Trong Tiếng Trung như thế nào nhé

 1. âm 阴 yīn
 2. an 安 ān
 3. ân 恩 ēn
 4. ấn 殷 yīn
 5. ấn 印 yìn
 6. anh 英 yīng
 7. áo 奥 ào
 8. áp 押 yā
 9. âu 欧 ōu
 10. âu dương 欧阳 ōu yáng
 11. ba 巴 bā
 12. bá 霸 bà
 13. bế 闭 bì
 14. bí 秘 mì
 15. bì 皮 pí biên 边 biān
 16. biện 卞 biàn
 17. biệt 别 bié
 18. bính 邴 bǐng
 19. bình 平 píng
 20. bỉnh 秉 bǐng
 21. bố 布 bù
 22. bồ 蒲 pú
 23. bộ 步 bù
 24. bộ 部 bù
 25. bốc 卜 bo
 26. bộc 濮 pú
 27. bối 贝 bèi
 28. bôn 贲 bēn
 29. bồng 篷 péng
 30. bùi 裴 péi
 31. bưu 彪 biāo
 32. bá thưởng 伯赏 bó shǎng
 33. bá, bách 柏 bǎi
 34. bạc薄 báo
 35. bạch 白 bái
 36. bách lí 百里 bǎi lǐ
 37. bái 拜 bài
 38. ban 班 bān
 39. bàn 盘 pán
 40. bàng 庞 páng
 41. bàng 逄 páng
 42. bành 膨 péng
 43. bao 包 bāo
 44. báo 豹 bào
 45. bào 鲍 bào
 46. bảo 保 bǎo
 47. bảo 葆 bǎo
 48. bạo 暴 bào
 49. canh 庚 gēng
 50. cù 瞿 qú
 51. canh 赓 gēng
 52. cư 居 jū
 53. cảnh 耿 gěng
 54. cừ 渠 qú
 55. cảnh 景 jǐng
 56. cừ 璩 qú
 57. cao 高 gāo
 58. cừ 蘧 qú
 59. cảo 杲 gǎo
 60. cự 巨 jù
 61. cáp 阁 gé
 62. cúc 鞠 jū
 63. cấp 汲 jí
 64. cúc 菊 jú
 65. cáp 哈 hā
 66. cúc 麴 qū
 67. cát 葛 gě
 68. cung 弓 gōng
 69. cát 吉 jí
 70. cung 龚 gōng
 71. củng 巩 gǒng
 72. câu 勾 gōu
 73. cung 宫 gōng
 74. câu 缑 gōu
 75. câu 俱 jù
 76. cương 刚 gāng
 77. cấu 勾,句 gōu ,jù
 78. cường 强 qiáng
 79. cẩu 苟 gǒu
 80. cừu 裘 qiú
 81. cô 辜 gū
 82. cửu 仇 chóu
 83. cố 顾 gù
 84. cơ 箕 jī
 85. cơ 姬 jī
 86. ông dương 公羊 gōng yáng
 87. cổ 古 gǔ
 88. công lương 公良 gōng liáng
 89. cốc 郜 gào
 90. công tây 公西 gōng xī
 91. cốc 谷 gǔ
 92. công tôn 公孙 gōng sūn
 93. cốc lương 谷梁 gǔ liáng
 94. cái 盖 gài
 95. công 公 gōng
 96. cải 改 gǎi
 97. cống 贡 gòng
 98. cam 甘 gān
 99. công dã 公冶 gōng yě
 100. cam 淦 gàn
 101. cận 靳 jìn
 102. cầm 琴 qín
 103. cách 革 gé
 104. can 干 gàn
 105. cách 格 gé
 106. cần 艮 gèn
 107. chân 真 zhēn
 108. chân 甄 zhēn
 109. chấp 执 zhí
 110. chất 郅 zhì
 111. châu 驺 zōu
 112. chi 支 zhī
 113. chí 志 zhì
 114. chiêm 占 zhàn
 115. chiêm 詹 zhān
 116. chiêm 瞻 zhān
 117. chiến 战 zhàn
 118. chiêu 招 zhāo
 119. chính 正 zhèng
 120. chính 政 zhèng
 121. chu 邾 zhū
 122. chủ 主 zhǔ
 123. chư 诛 zhū
 124. châu 周 zhōu chu,
 125. châu 朱 zhū
 126. chúc 祝 zhù
 127. chung 终 zhōng
 128. chung 钟 zhōng
 129. chủng 种 zhǒng
 130. chung li 钟离 zhōng lí
 131. chương 章 zhāng
 132. chưởng 仉 zhǎng
 133. chuyên 专 zhuān
 134. chuyên tôn 颛孙 zhuān sūn
 135. dung 容 róng
 136. đa 多 duō
 137. di 弥 mí
 138. dung 融 róng
 139. đài 台 tái
 140. dị, dịch 易 yì
 141. dũng, dõng 勇 yǒng
 142. đài 臺 tái
 143. dịch 奕 yì
 144. dược 藥 yao
 145. đại 大 dà
 146. địch 狄 dí
 147. dương 羊 yáng
 148. đại 代 dài
 149. diệc 亦 yì
 150. dương 阳 yáng
 151. đái, đới 戴 dài
 152. diêm 阎 yán
 153. dương 扬 yáng
 154. đàm 谈 tán
 155. diên 延 yán
 156. dưỡng 养 yǎng
 157. đàm 郯 tán
 158. điền 田 tián
 159. đường 唐 táng
 160. đàm 覃 tán
 161. điển 典 diǎn
 162. đường 堂 táng
 163. đàm 谭 tán
 164. diệp 铫 yáo
 165. dương thiệt 羊舌 yáng shé
 166. đạm đài 澹台 dàn tái
 167. diệp 叶 yè
 168. duy 维 wéi
 169. đản 但 dàn
 170. diêu 姚 yáo
 171. duyệt 悦 yuè
 172. đằng 腾 téng
 173. điêu 刁 diāo
 174. đoan mộc 端木 duān mù
 175. đằng 滕 téng
 176. đinh 丁 dīng
 177. doanh 营 yíng
 178. đảng 党 dǎng
 179. định 定 dìng
 180. doanh 瀛 yíng
 181. đặng 邓 dèng
 182. do 由 yóu
 183. đôn 敦 dūn
 184. đao 刀 dāo
 185. do 犹 yóu
 186. dõng 涌 yǒng
 187. đáo 到 dào
 188. đô 都 dōu
 189. đông 冬 dōng
 190. đào 陶 táo
 191. đố 堵 dǔ
 192. đông 东 dōng
 193. đát 笪 dá
 194. đồ 涂 tú
 195. đồng 仝 tóng
 196. đạt 达 dá
 197. đồ 徒 tú
 198. đồng 同 tóng
 199. đẩu 钭 tǒu
 200. đồ 屠 tú
 201. đồng 佟 tóng
 202. đậu 豆 dòu
 203. đỗ 杜 dù
 204. đồng 彤 tóng
 205. đậu 窦 dòu
 206. đoá 朵 duǒ
 207. đồng 童 tóng
 208. đề 提 tí
 209. doãn 尹 yǐn
 210. đổng 董 dǒng
 211. đề 遆 tí
 212. đoan 端 duān
 213. đông môn 东门 dōng mén
 214. đề 题 tí
 215. đoàn 段 duàn
 216. đông phương 东方 dōng fāng
 217. để 底 dǐ
 218. đoàn can 段干 duàn gàn
 219. đông quách 东郭 dōng guō
 220. để 邸 dǐ
 221. đức 德 dé
 222. duệ 裔 yì
 223. du 游 yóu
 224. du 俞 yú
 225. du 庾 yǔ
 226. dư 余 yú
 227. dư 馀 yú
 228. dụ 喻 yù
 229. dụ 谕 yù
 230. dụ 裕 yù
 231. dự 誉 yù
 232. dục 毓 yù
 233. dực 弋 yì
 234. dực 翼 yì
 235. gia 嘉 jiā
 236. giả 贾 jiǎ
 237. gia cát 诸葛 zhū gě
 238. giải 解 jiě
 239. giám 监 jiān
 240. giảm 啖 dàn
 241. gian 菅 jiān
 242. giản 简 jiǎn
 243. giang 江 jiāng
 244. giáng 降 jiàng
 245. giáo 教 jiāo
 246. giáp 郏 jiá
 247. giáp côc 夹谷 jiá gǔ
 248. hà 何、 荷、河 hé
 249. hình 邢 xíng
 250. hồng 鸿 hóng
 251. hạ 贺 hè/ 夏 xià
 252. hợp 合 hé
 253. hứa 许 xǔ
 254. hạ hầu 夏侯 xià hóu
 255. hồ 胡 hú
 256. húc 旭 xù
 257. hác 郝 hǎo
 258. huệ 惠 huì
 259. hổ 虎 hǔ
 260. hùng 雄 xióng
 261. hải 海 hǎi
 262. hộ 户 hù
 263. ham 憨 hān
 264. hưng 兴 xìng
 265. hám 撖 hàn
 266. huống 况 kuàng
 267. hám 阚 kàn
 268. hoa 花 huā
 269. hương 香 xiāng
 270. hàm 咸 xián
 271. hướng 向 xiàng
 272. hoà 和 hé
 273. hàn 韩 hán
 274. hoả 火 huǒ
 275. huy 眭 suī
 276. hân 忻 xīn
 277. hoắc 霍 huò
 278. huyên 禤 xuān
 279. hãn 罕 hǎn
 280. hoài 怀 huái
 281. huyệt 穴 xué
 282. hàng 杭 háng
 283. hoàn 还 hái
 284. hiệu 皎 jiǎo
 285. hằng 恒 héng
 286. hoàn 环 huán
 287. hồng 洪 hóng/ 红 hóng/宏 hóng
 288. hạng 项 xiàng
 289. hoàn 桓 huán
 290. hạng 幸 xìng
 291. hành 行 háng
 292. hoạn 宦 huàn
 293. hành, hoành 衡 héng
 294. hoằng 弘 hóng
 295. hậu 厚 hòu
 296. hoằng 闳 hóng
 297. hầu 侯 hóu
 298. hề 奚 xī
 299. hoàng, huỳnh 黄 huáng
 300. hi 郗 xī
 301. hi 羲 xī
 302. hiếu 孝 xiào
 303. hảo 好 hǎo
 304. khuê 奎 kuí
 305. kế 计 jì
 306. khưu 邱 qiū
 307. kế 蓟 jì
 308. khuyên 圈 quān
 309. kha 柯 kē
 310. khuyết 阙 què
 311. khả 可 kě
 312. kí 暨 jì
 313. khắc 克 kè
 314. kí 冀 jì
 315. khải 凯 kǎi
 316. kì 亓 qí
 317. khải 启 qǐ
 318. kì 祁 qí
 319. khâm 钦 qīn
 320. kì 祗 zhī
 321. khang 康 kāng
 322. kì 蕲 qí
 323. kháng,cáng 亢 kàng
 324. kì 麒 qí
 325. khanh 坑 kēng/卿 qīng
 326. kì 綦 qí
 327. kỉ 纪 jì
 328. khánh 庆 qìng
 329. kịch 剧 jù
 330. khất 乞 qǐ
 331. kiểm 检 jiǎn
 332. khấu 寇 kòu
 333. kiên 坚 jiān
 334. khích 郄 qiè
 335. kiển 蹇 jiǎn
 336. khích 郤 qiè
 337. kiết 揭 jiē
 338. khố 库 kù
 339. kiều 乔 qiáo
 340. khoái 蒯 kuǎi
 341. kiều 桥 qiáo
 342. khoái 郐 kuài
 343. kiểu 矫 jiǎo
 344. khoan 宽 kuān
 345. kiểu 敫 jiǎo
 346. khoáng 邝 kuàng
 347. kiểu, hạo 曒 jiǎo
 348. khoáng 旷 kuàng
 349. kim 金 jīn
 350. khởi 杞 qǐ
 351. khổng 孔 kǒng
 352. khuất 诎 qū
 353. kính 敬 jìng
 354. khuất 屈 qū
 355. khúc 曲 qǔ
 356. khuông 匡 kuāng
 357. khương 姜 jiāng
 358. la 罗 luó
 359. lạc 乐 lè
 360. lạc 骆 luò
 361. lai 来 lái
 362. lại 赖 lài
 363. lam 篮 lán
 364. lâm 林 lín /临 lín
 365. lan 兰 lán
 366. lận 蔺 lìn
 367. lang 郎 láng
 368. lăng 凌 líng
 369. lãnh 冷 lěng / 领 lǐng
 370. lao 劳 láo
 371. lão 老 lǎo
 372. lạp 腊 là
 373. lập 立 lì
 374. lật 栗 lì
 375. lâu 娄 lóu / 楼 lóu
 376. lê 黎 lí
 377. lệ 历 lì
 378. lệnh hồ 令狐 lìng hú
 379. lí 李 lǐ / 理 lǐ
 380. lịch 郦 lì
 381. liêm 廉 lián
 382. liên 连 lián
 383. luyện 练 liàn
 384. lương khưu 梁丘 liáng qiū
 385. liệt 列 liè
 386. liêu 聊 liáo / 廖 liào
 387. liễu 柳 liǔ
 388. linh 泠 líng
 389. lỗ 鲁 lǔ
 390. lộ 路 lù
 391. loan 栾 luán
 392. loát 轧 zhá
 393. lộc 鹿 lù / 禄 lù
 394. lộc 逯 lù
 395. lôi 雷 léi
 396. lợi 利 lì
 397. long 龙 lóng
 398. long 隆 lóng
 399. lư 卢 lú
 400. lư 闾 lǘ
 401. lữ, lã 吕 lǚ
 402. lư, lô 庐 lú / 芦 lú
 403. luân 伦 lún
 404. luận 论 lùn
 405. luật 律 lǜ
 406. lực 力 lì
 407. lục lí 陆里 lù lǐ
 408. lương 良 liáng
 409. lương 梁 liáng
 410. lưu 刘 liú
 411. ma 麻 má
 412. mã 马 mǎ
 413. mạc 莫 mò
 414. mặc 墨 mò
 415. mặc kì 万俟 wàn sì
 416. mạch 麦 mài
 417. mai 枚 méi / 梅 méi
 418. mại 买 mǎi
 419. mãn 满 mǎn
 420. mẫn 闵 mǐn
 421. mãng 莽 mǎng
 422. mạnh 孟 mèng
 423. mao 毛 máo
 424. mao 茆 máo
 425. mao 茅 máo
 426. mạo 冒 mào
 427. mật 蜜 mì / 密 mì
 428. mâu 牟 móu
 429. mẫu 母 mǔ
 430. mậu 缪 miù
 431. mễ 米 mǐ
 432. mễ 乜 niè
 433. mi 糜 mí
 434. mi, nhị 弭 mǐ
 435. miêu 苗 miáo
 436. minh 明 míng
 437. mộ 慕 mù
 438. mộ dung 慕容 mù róng
 439. môc 沐 mù
 440. mộc 木 mù
 441. môn 门 mén
 442. mông 蒙 méng
 443. mục 牧 mù / 睦 mù
 444. na 那 nà
 445. nại 佴 èr
 446. nam 南 nán
 447. nam cung 南宫 nán gōng
 448. nam môn 南门 nán mén
 449. nang 囊 náng
 450. năng 能 néng
 451. nạo 铙 náo
 452. nạp 纳 nà
 453. nghiệp 邺 yè
 454. nghiêu 尧 yáo
 455. ngô 吾 wú / 吴 wú
 456. ngọ 午 wǔ
 457. ngạc 鄂 è
 458. ngải 艾 ài
 459. ngân 银 yín
 460. ngao 敖 áo
 461. nghê 倪 ní /兒 ér
 462. nghệ 羿 yì
 463. nghi 宜 yí
 464. nghi 仪 yí
 465. nghị 蚁 yǐ
 466. nghĩa 义 yì
 467. nghiêm 严 yán
 468. nghiệp 业 yè
 469. nhâm 壬 rén
 470. nhậm 任 rèn
 471. nhan 颜 yán
 472. nhân 仁 rén
 473. nhi 芈 mǐ
 474. nhiễm 冉 rǎn
 475. nhiếp 聂 niè
 476. nhiêu 饶 ráo
 477. nhu 柔 róu
 478. như 如 rú / 茹 rú
 479. nhữ 汝 rǔ nhữ
 480. yên 汝鄢 rǔ yān
 481. nhuế 芮 ruì
 482. nhung 戎 róng
 483. nhượng tứ 壤驷 rǎng sì
 484. nhuyễn 软 ruǎn
 485. niệm 念 niàn
 486. niên 年 nián
 487. niên ái 年 爱 nián ài
 488. ninh 宁 níng
 489. nông 农 nóng
 490. nữ 女 nǚ
 491. nùng 侬 nóng
 492. nữu 钮 niǔ
 493. phác 朴 pǔ
 494. phẩm 品 pǐn
 495. phạm 范 fàn
 496. phan 潘 pān
 497. phán 泮 pàn
 498. phàn 樊 fán
 499. pháp 法 fǎ
 500. phí 费 fèi
 501. phó 付 fù / 傅 fù
 502. phố 浦 pǔ
 503. phổ 普 pǔ / 溥 pǔ
 504. phồn 繁 fán
 505. phong 丰 fēng
 506. phong 风 fēng
 507. phong 封 fēng
 508. phong 酆 fēng
 509. phòng 房 fáng
 510. phú 富 fù
 511. phù 扶 fú/ 符 fú
 512. phủ 甫 fǔ
 513. phủ, bồ 莆 pú
 514. phúc 福 fú
 515. phục 伏 fú
 516. phục 服 fú
 517. phùng 冯 féng / 逢 féng
 518. phụng 奉 fèng
 519. phụng, phượng 凤 fèng
 520. phương 方 fāng
 521. phương 芳 fāng
 522. quy hải 归海 guī hǎi
 523. quỹ, phụ 昝 zǎn
 524. quyền 权 quán
 525. qua 戈 gē / 过 guò
 526. quả 果 guǒ
 527. quách 郭 guō
 528. quan 关 guān/ 官 guān
 529. quán 观 guān
 530. quán 冠 guàn
 531. quán 贯 guàn
 532. quản 筦 guǎn
 533. quản 管 guǎn
 534. quang 光 guāng
 535. quảng 广 guǎng
 536. quế 桂 guì
 537. quốc 国 guó
 538. quy 归 guī
 539. quý 贵 guì
 540. quý 季 jì
 541. quý 蒉 kuì
 542. quỳ 妫 guī/ 隗 wěi / 夔 kuí
 543. sa 沙 shā
 544. sạ 窄 zhǎi
 545. sách 策 cè / 索 suǒ
 546. sài 柴 chái
 547. sải 庹 tuǒ
 548. sầm 岑 cén
 549. sằn 莘 shēn
 550. sào 巢 cháo
 551. sĩ 士 shì
 552. sinh 生 shēng
 553. sơ 初 chū
 554. sơ 蔬 shū
 555. sở 楚 chǔ
 556. soái, suý 帅 shuài
 557. sơn 山 shān
 558. song 双 shuāng
 559. sư 师 shī
 560. sử 史 shǐ
 561. sừ, trừ 储 chǔ
 562. sung 充 chōng
 563. sùng 崇 chóng
 564. sướng 畅 chàng
 565. sưởng 昶 chǎng
 566. sửu 丑 chǒu
 567. suỷ 揣 chuāi
 568. tả 左 zuǒ
 569. tạ 谢 xiè
 570. tài 才 cái
 571. tải 载 zǎi
 572. tân 宾 bīn / 辛 xīn
 573. thai 邰 tái
 574. thái 蔡 cài / 太 tài / 泰 tài
 575. thái thúc 太叔 tài shū
 576. thẩm 沈 shěn
 577. thầm, trầm 谌 chén
 578. thân 申 shēn
 579. thần 神 shén
 580. thận 慎 shèn
 581. thân đồ 申屠 shēn tú
 582. thang 汤 tāng
 583. thắng 胜 shèng
 584. thanh 青 qīng
 585. thành 成 chéng
 586. thạnh, thịnh 盛 shèng
 587. thao 操 cāo
 588. tháp 塔 tǎ
 589. tân 新 xīn
 590. tấn 晋 jìn
 591. tần 覃 tán
 592. tản 散 sàn
 593. tần 秦 qín
 594. tấn sở 靳楚 jìn chǔ
 595. tục 续 xù
 596. tuệ 穗 suì
 597. tùng 丛 cóng
 598. tùng 松 sōng
 599. tùng, tòng 从 cóng
 600. tương 将 jiāng / 相 xiàng / 襄 xiāng
 601. tường 祥 xiáng
 602. tưởng 蒋 jiǎng
 603. tửu 酒 jiǔ
 604. tuỳ 隋 suí
 605. tuyên 宣 xuān
 606. tuyến 线 xiàn
 607. tuyền 泉 quán / 睢 suī
 608. tuyển 隽 jun4
 609. tuyết 雪 xuě
 610. tiều 谯 qiáo
 611. tín 信 xìn
 612. tỉnh 井 jǐng
 613. trưởng tôn 长孙 zhǎng sūn
 614. thiết 铁 tiě
 615. thiếu 侴 chǒu /少 shǎo
 616. thiều 韶 sháo
 617. thiệu 邵 shào
 618. trưng 征 zhēng
 619. trương 张 zhāng
 620. trình 程 chéng
 621. tất điêu 漆雕 qī diāo
 622. tây 西 xī
 623. tang 桑 sāng / 藏 cáng
 624. tăng 曽 zēng
 625. tào 曹 cáo
 626. tập 集 jí / 习 xí
 627. tát 萨 sà
 628. tất 毕 bì / 漆 qī
 629. thôi 催 cuī
 630. thời 时 shí
 631. thốn 寸 cùn
 632. thông 通 tōng
 633. thu 秋 qiū
 634. thù 殳 shū
 635. thủ 首 shǒu
 636. thư 舒 shū
 637. thụ 树 shù
 638. thứ 次 cì
 639. thừa 承 chéng
 640. thừa 乘 chéng
 641. thiểm 闪 shǎn / 陕 shǎn
 642. thiên 千 qiān
 643. thiền 镡 tán / 单 dān
 644. thiện 善 shàn
 645. từ 慈 cí / 徐 xú
 646. tử 紫 zǐ / 子 zǐ
 647. tự 姒 sì
 648. tự 绪 xù
 649. tư đồ 司徒 sī tú
 650. tư khấu 司寇 sī kòu
 651. tư không 司空 sī kōng
 652. tu 修 xiū
 653. tu 须 xū
 654. tư 胥 xū / 资 zī/ 訾 zī
 655. tụ 顼 xū
 656. tứ 四 sì
 657. triều 晁 cháo / 朝 cháo
 658. triệu 兆 zhào/ 赵 zhào / 肈 zhào
 659. trịnh 郑 zhèng
 660. tư mã 司马 sī mǎ
 661. tư, tứ 思 sī
 662. tuân 郇 xún
 663. tuấn 荀 xún
 664. túc 宿 xiǔ
 665. thế 世 shì
 666. thương 商 shāng
 667. thường 常 cháng
 668. thưởng 赏 shǎng
 669. thượng 尚 shàng
 670. thượng quan 上官 shàng guān
 671. thiệu 召 zhào
 672. thổ 土 tǔ
 673. thọ 寿 shòu
 674. thoãn 爨 cuàn
 675. tây môn 西门 xī mén
 676. tề 齐 qí
 677. tể 宰 zǎi
 678. thả 且 qiě
 679. thác 拓 tuò
 680. thác bạt 拓跋 tuò bá
 681. thạch 石 shí
 682. ti, tư 司 sī / 斯 sī
 683. tích 锡 xī
 684. tịch 籍 jí / 籍 jí / 席 xí / 舄 xì
 685. tiên 先 xiān / 鲜 xiān
 686. tiền 钱 qián
 687. tiễn 翦 jiǎn/ 羡 xiàn
 688. tiển 冼,洗 xiǎn ,xǐ
 689. tiên vu 鲜于 xiān yú
 690. tiếp 接 jiē
 691. tiết 节 jiē / 渫 xiè / 薛 xuē
 692. tiêu 僬 jiāo / 肖 xiāo / 萧 xiāo
 693. tịnh 靖 jìng
 694. tĩnh, tịnh 静 jìng
 695. tô 苏 sū
 696. tổ 祖 zǔ
 697. thuấn 舜 shùn
 698. thuận 顺 shùn
 699. thuần vu 淳于 chún yú
 700. thúc 束 shù
 701. thức 奭 shì
 702. thúc tôn 叔孙 shū sūn
 703. thuế 税 shuì
 704. thương 仓 cāng
 705. thương 苍 cāng
 706. thi 施 shī
 707. thị 是 shì
 708. thích 戚 qī
 709. thiền vu 单于 dān yú
 710. thiếp 帖 tiē
 711. túc 粟 sù
 712. thuỷ 水 shuǐ
 713. thuỵ 瑞 ruì
 714. toả 锁 suǒ
 715. toàn 全 quán
 716. tôn 孙 sūn
 717. tôn chính, tông chánh 宗政 zōng zhèng
 718. tôn, tông 宗 zōng
 719. tống 宋 sòng
 720. tra 查 chá
 721. trác 翟 zhái / 卓 zhuó / 禚 zhuó
 722. trại 砦 zhài/祭 jì
 723. trạm 湛 zhàn
 724. trần 陈 chén
 725. trang 庄 zhuāng
 726. trành 苌 cháng
 727. trấp 戢 jí
 728. trâu 邹 zōu
 729. trí 智 zhì
 730. trì 迟 chí
 731. trì 池 chí
 732. trị 治 zhì
 733. triền 旋 xuán
 734. triển 展 zhǎn
 735. triệt 折 shé
 736. trở 俎 zǔ
 737. trọng 仲 zhòng
 738. trúc 竺 zhú
 739. trực 直 zhí
 740. vũ, võ 武 wǔ
 741. vu 巫 wū
 742. vương 王 wáng
 743. vu 于 yú
 744. văn 文 wén
 745. vũ 禹 yǔ
 746. văn 闻 wén
 747. vụ 务 wù
 748. vãn 晚 wǎn
 749. vu mã 巫马 wū mǎ
 750. vấn 问 wèn
 751. vưu 尤 yóu
 752. vạn 万 wàn
 753. vân 云 yún
 754. vận 运 yùn
 755. vân 郧 yún
 756. vận 郓 yùn
 757. vận 韵 yùn
 758. văn nhân 闻人 wén rén
 759. vệ 卫 wèi
 760. vi 韦 wéi
 761. viên 垣 yuán / 袁 yuán / 圆 yuán / 员 yuán
 762. viễn 远 yuǎn
 763. vinh 荣 róng
 764. vọng 望 wàng
 765. xa 车 chē / 佘 shé
 766. xá 厍 shè / 舍 shě
 767. xoạ 耍 shuǎ
 768. xuân 春 chūn / 椿 chūn
 769. xung 种 zhǒng
 770. xương 昌 chāng
 771. xướng 唱 chàng
 772. xuyễn 啜 chuò
 773. yên 燕 yàn/ 鄢 yān
 774. yến 晏 yàn
 775. yêu 要 yào/ 幺 yāo
 776. uẫn 恽 yùn
 777. uất trì 尉迟 wèi chí
 778. úc 郁 yù
 779. ung 瓮 wèng /雍 yōng
 780. ứng 应 yīng
 781. uông 汪 wāng
 782. uý 尉 wèi
 783. uyên 渊 yuān
 784. uyển 宛 wǎn
 785. uyển 苑 yuàn
 786. u 幽 yōu
 787. ư 於 yú

Xem bài học khi viết tên bằng tiếng trung hôm nay chắc bạn cũng biết tên mình theo tiếng trung được viết như thế nào rồi nhỉ chúc các bạn học tốt

———————————————————-
TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG THẢO ĐIỆP
cơ sở 1: Phố Đại Đình – Đồng Kỵ – Từ Sơn – BN (Gần Đình Đồng Kỵ)
Cơ sở 2: Ngõ Trực – Chợ Me – Hương Mạc – TS – BN.
LH: 0986 434588 – 01233 235 888

Trung tâm tiếng trung tại từ sơn

Videos học tiếng trung